Deklarate Pelqimi Klienti

NIPT L82316006A

Adresa: Bulevardi Zogu I Përballë Ministrisë së Drejtësisë, Tiranë

DEKLARATE

Me anën e të cilës, unë i/e nënshkruari/a, z/znj. ________________________________, sot më datë _______________ deklaroj shprehimishtë me vullnet të plotë e të lirë se Agjencia e Udhëtimeve “Rental Travel & Tours” (Rental – Travel , me Nipt L82316006A ) ka të drejtën e administrimit, përdorimit dhe përpunimit të të dhënave të mia personale, si emër, mbiemër, datëlindje, nr. telefoni (celular), nr.pasaporte ose kartë identiteti, për qëllime udhëtimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, ku përfshihen udhëtime nga të gjitha paketat që ofron kjo agjensi.

Të dhënat personale do të administrihen, përdoren dhe përpunohen për qëllime udhëtimi në Agjencinë e Udhëtimeve “Rental Travel & Tours” ( Rental – Travel , Nipt L82316006A  ), brenda një periudhe kohore prej 6 (gjashtë) muajsh nga data e lëshimit të deklaratës nga klienti/ja. Keto te dhena do te arshivohen dhe mbahen ne menyre te sigurt ne agjensi. Te dhenat personale te klientit mund te transferohen ne menyre elektronike ne agjenci te tjera (agjensi te cilat ne bashkepunojme) për qëllime udhëtimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.

Klienti/ja ka te drejte ne cdo kohe per tu informuar, per tu ankuar, për të drejtën për akses, si dhe të drejtën për korrigjim të të dhënave të tij.

 

 

 

Per Klientin

 

____________________________                                                                _____________________________

 

Emer   Mbiemer                                                                                            Nënshkrimi

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Kjo deklaratë hartohet dhe këkrohet në zbatimim të ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. pwr tw gjithw individwt qw zgjedhin tw udhwtojnw me Agjensinë“Rental Travel & Tours” ( Rental – Travel , Nipt L82316006A ).

per mattis, pulvinar dapibus leo.